STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR

structura anului scolar 2022-2023

Ministerul Educaţiei
ORDINUL NR. 3505/2022 PRIVIND STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2022-2023
Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 04 aprilie 2022.
În vigoare de la 04 aprilie 2022

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

Art. 1. –
(1) Anul şcolar 2022-2023 începe la data de 1 septembrie 2022, se încheie la data de 31 august 2023 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2022-2023 încep la data de 5 septembrie 2022.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 2 iunie 2023;
b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 9 iunie 2023;
c) pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învăţământul postliceal, cu excepţia calificărilor din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 23 iunie 2023;
d) pentru clasele din învăţământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Art. 2. –
Anul şcolar 2022-2023 se structurează astfel:
– cursuri – de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;
– vacanţă – de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;
– cursuri – de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;
– vacanţă – de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;
– cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz;
– vacanţă – o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 6-26 februarie 2023; în județul Ilfov săptămâna de vacanță este 6-12 februarie 2023.
– cursuri – de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până joi, 6 aprilie 2023; în județul Ilfov cursurile încep luni, 13 februarie 2023.
– vacanţă – de vineri, 7 aprilie 2023, până marţi, 18 aprilie 2023;
– cursuri – de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;
– vacanţă – de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

Art. 3. –
În ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Art. 4. –
(1) Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 27 februarie- 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de cursuri (modul de învăţare).
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică.

Art. 5. –
În situaţia suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.

Art. 6. –
Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei.

Art. 7. –
(1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educaţiei, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.
(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării parcurgerii integrale a programei şcolare, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele şi evaluările naţionale.

Art. 8. –
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

Bucureşti, 31 martie 2022.
Nr. 3.505.

 

ordin privind structura anului scolar 2022-2023